2. számú melléklet a XXXIV. OTDK központi felhívásához

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételi feltételei

1. Általános információk
A XXXIV. OTDK központi felhívásának célja, hogy az intézményi TDT-elnökök és a pályamunkát készítő hallgatók számára tájékoztatást adjon a nevezéssel kapcsolatos leglényegesebb információkról. Jelen dokumentum a legfontosabb adminisztratív feladatokat tartalmazza. A felhívás mellett a TDT-elnökök és a hallgatók az OTDT honlapján is nyomon tudják követni a XXXIV. OTDK-val kapcsolatos aktuális kiegészítő információkat.

Az OTDT Titkárságának elérhetőségei:
  Honlap: http://www.otdk.hu
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Telefon: +36 (1) 896-6064
  Postai cím: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
                       OTDT Titkárság
                       1438 Budapest, Pf. 438


2. Részvételi feltételek
A nevezés feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője megfeleljen a központi felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott feltételeknek.
A XXXIV. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a XXXIII. OTDK nevezési időszakát követő és a XXXIV. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi TDK-konferencia) idején
  - osztatlan,
  - BA/BSc,
  - MA/MSc
képzésben vettek részt[1], és megfelelnek a központi felhívásban és a megpályázott szekció felhívásában foglalt valamennyi követelménynek. A XXXIV. OTDK-ra nevezhetnek továbbá azok a középiskolások, akik megfelelnek a feltételeknek.

2.1. Tartalmi feltételek

  - A képzési idő alatt, önképzési céllal készített diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás),

  - amelyet az intézményi TDK-konferencián

  - a magyarországi MA/MSc/osztatlan képzésben tanulók esetében az abszolutóriumot megelőzően, a magyarországi BA/BSc képzésben résztvevők esetében legkésőbb az abszolutórium [2] megszerzésének félévében, a határon túli képzésekben

    kvalifikáltak a XXXIII. OTDK nevezési időszakát követő delegáló konferenciákon (ETDK-k, FTDK, KTDK, VMTDK),

  - a szerző(k) személyesen bemutatott (bemutattak),

               - és ott a zsűri javasolta a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatását.

Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA/MSc képzésben részt vevők esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal tartalmilag megegyező dolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

A XXXIV. OTDK-ra nevezett pályamunkának tartalmilag azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel készítője/készítői az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerzett(szereztek) az OTDK-n történő részvételre. Az OTDT külön felhívja a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgálja meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

Egy pályamunka egy OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető. Amennyiben valamely szerző több pályamunkával is nevez, ezt a nevezés során jeleznie kell. A szakmai bizottságok és a szekciók rendezői a nevezések ellenőrzésekor megvizsgálják a pályamunkák közti eltérést, és amennyiben egyezést találnak, a szerző valamennyi pályamunkája kizárásra kerül.

A XXXIV. OTDK-ra titkosított pályamunka nem nevezhető!

3. Az intézményi TDK-konferenciák dokumentációja

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák, az OTDK és a Pro Scientia Aranyérem pályázatok kezelésére
online rendszert működtet. Az online rendszer az OTDT honlapjáról érhető el: https://otdk.hu.
Az intézményi TDK-konferenciák dokumentumait legkésőbb a konferenciát követő két héten belül kell az
intézményi/kari TDT-elnöknek, -titkárnak, -felelősnek (a továbbiakban: TDT-elnök) megküldeni az
OTDT Titkárságának az alábbiakban ismertetett módon:

     - Az elektronikus Excel/XML formátumú, adatokkal hiánytalanul kitöltött jegyzőkönyv feltöltése az OTDT online rendszerébe. A jegyzőkönyvet kötött formátumban kell feltölteni, aminek mintája az OTDT honlapján érhető el. Ugyanitt található a
       jegyzőkönyv használatával kapcsolatos útmutató is.
     - A kitöltött és a zsűritagok által aláírt jegyzőkönyveket szkennelve e-mail-ben vagy hagyományos postai úton kell megküldeni az OTDT Titkárságának.

A papíralapú dokumentáció beérkezését követően az OTDT Titkársága összeveti azt az OTDT online rendszerébe feltöltött adatokkal, és tartalmi azonosság esetén jóváhagyja a jegyzőkönyvet. Ha a papíralapú és az elektronikus jegyzőkönyv között eltérés van, az OTDT Titkársága hiánypótlást kér az érintett TDTelnöktől, és annak beérkezését követően – ha az egyértelműen tartalmazza a kért információkat és adatokat – jóváhagyja a jegyzőkönyvet.

4. A hallgatók feladatai a XXXIV. OTDK-n történő részvétellel kapcsolatban

Az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének OTDT Titkárság által történt befogadásakor a hallgatók a jegyzőkönyvben megadott e-mail címükre kapnak automatikus tájékoztatást arról, hogy az intézményi TDKkonferencián a pályamunkájuk javaslatot kapott a XXXIV. OTDK-ra történő bemutatásra (a 2016-2017. évi tanév II. félévében jogosultságot szerző hallgatóknak a XXXIV. OTDK szekció felhívásai 1. számú mellékleteinek megjelenését követően kerülnek kiküldésre a levelek). Az e-mail megküldésének napját követően a hallgatóknak 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy az intézményi TDK-konferencián bemutatott és ott a XXXIV. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF-formátumban az OTDT online rendszerébe feltöltsék, valamint kiválasszák azt a szekciót, amelybe a későbbiekben nevezni szeretnének a dolgozattal. Azok a hallgatók, akik a XXXIV. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

A pályamunkák szekciók szerinti formai és tartalmi követelményeit a szekciók felhívásainak 1. számú mellékletei tartalmazzák. A nevezés során feltöltött, maximum 2500 karakter hosszúságú (a rezümékre vonatkozóan részletesebb információkat a szekciók felhívásainak 1. számú mellékletei tartalmaznak) rezümének rövid összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit. Felhívjuk a TDT-elnökök figyelmét, hogy az intézményi TDK-konferenciákat az OTDK szekciói előírásainak figyelembe vételével szervezzék meg, és a pályaművekkel szemben támasztott formai követelményeket is a szekciók iránymutatásának megfelelően adják meg, illetve az értékelés is a szekciók szempontjai alapján történjen.

4.1. A hallgatói nevezés lépései

1. A pályamunkák előregisztrációja
Az intézményi TDK-konferenciát követően:
  - Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.
 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a
következő pontban leírt lépésekkel.


   2. A nevezés

A nevezési időszak 2018. szeptember 16-án kezdődik, és a szekció felhívásokban szereplő nevezési
határidőig (ld. 4.3.) tart.
    A hallgatók feladatai ebben az időszakban:
  - A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  - A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni, kivéve, ha a szekció felhívása lehetővé teszi, hogy magyar anyanyelvű hallgató idegen nyelvű pályamunkát
    nyújtson be. Ebben az esetben a rezümét a hallgatónak a pályamunka nyelvétől függetlenül magyarul kell beadnia.
  - Az adatok kitöltését, a rezümé(k) felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.
  - Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint.

   3. A nevezés kiegészítése
A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően:
  - Az intézményi TDT-elnök részére átadandó: A pályamunka és a nevezésekhez kapcsolódó dokumentáció a szekció által kért formában, a szekció felhívásában meghatározott módon (amennyiben a szekció kér dolgozatot, úgy a rendező
    intézmény számára megküldendő pályamunkákra vonatkozó kritériumokat a szekciók felhívásai tartalmazzák).
 

4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző
hallgatók kiegészítő nevezési feladatai


A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a XXXIV. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT Titkársága részére meg kell küldeniük az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 2.1. pontnak megfelelően – a XXXIV. OTDK-ra történő nevezés várható
véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert az ő esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték. A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDKkonferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a XXXIV. OTDK-ra benevezhető.
Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatokkal/diplomamunkákkal tartalmilag azonos dolgozatok benevezésének lehetőségéről és annak szabályozásáról a szekciók a jelen 2. számú melléklet 2.1. pontjának betartásával saját felhívásukban rendelkeznek.

4.3. A XXXIV. OTDK nevezési határidői a hallgatók számára
A szekciók felhívásai tartalmazzák a rendező intézmények által az alábbi lehetőségek közül kiválasztott
konkrét időpontot:
  - 2018. december 5. (szerda)
  - 2018. december 12. (szerda)
  - 2019. január 9. (szerda)
  - 2019. február 27. (szerda, Orvos- és Egészségtudományi Szekció).


5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a XXXIV. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:
  - Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 3. pontban fentebb részletezett módon.
5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:
  - A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.
  - A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék szekciónként két példányban történő nyomtatása és aláírása
  - Az abszolutóriumot szerzett hallgatók abszolutóriumot igazoló dokumentumainak begyűjtése és postai úton való megküldése az OTDT Titkárságának.
  - Az aláírt összesítő jegyzék(ek) postai úton való megküldése, szekciónként egy példány az OTDT Titkárság részére, és egy példány az adott szekciót rendező intézmény részére.
  - Azoknál a szekcióknál, ahol ezt a szekció saját felhívása előírja, a hallgatók által beadott pályamunkák (művészeti alkotások) megküldése a szekciót rendező intézményeknek a felhívásukban rögzített példányban és formában.

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidők (postabélyegző dátuma):
  - 2018. december 10. (hétfő) – a 2018. december 5-i hallgatói nevezési határidejű szekciók esetében
  - 2018. december 12. (péntek) – az Agrártudományi Szekcióba nevező hallgatók esetében
  - 2018. december 17. (hétfő) – a 2018. december 12-i hallgatói nevezési határidejű szekciók esetében
  - 2019. január 14. (hétfő) – a 2019. január 9-i hallgatói nevezési határidejű szekciók esetében
  - 2019. március 4. (hétfő) – az Orvos- és Egészségtudományi Szekció

A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő
   be.
Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.


6. A nevezések befogadása

A XXXIV. OTDK szekcióülésein csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül elektronikusan kapnak értesítést. A nevezések befogadását, elutasítását és a hiánypótlások bekérését a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei az OTDT online rendszerében követhetik nyomon.

A XXXIV. OTDK lebonyolítása az oktatásért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. Az egyes szekciókban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha az adott szekcióban a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2019 februárjában a 2018 februárjában a tervezés során a szekció rendezői által megadott tervezett bemutatott pályamunka számot több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj kérését és összegét jóváhagyja.

A nevezés elfogadását követően a hallgatónak a szekciók által közzétett módon szükséges előadásukat eljuttatniuk a rendező intézményhez.

7. A pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése

A XXXIV. OTDK-ra benyújtott pályamunkákat legalább két bíráló értékeli írásban. Az írásbeli bírálat célja, hogy a hallgató által elért önálló, a szakterület tudományos igényességi kritériumainak megfelelő eredményeket megvizsgálja, és pontokkal, valamint a tartalmi részeket érdemben kifejtő szöveges értékeléssel visszajelzést adjon. Az írásbeli bírálat online szempontrendszerét az OTDT tudományterületi szakmai bizottságai határozzák meg, az a felhívásuk 1. számú mellékletének részét képezi. Az írásbeli értékelést a bírálók minden esetben az OTDT online rendszerében rögzítik, és onnan teszik közzé a szekciók a felhívásukban megjelölt módon és időpontban.

Az írásbeli bírálók, valamint a zsűritagok felkérését a szekciók rendezői a szakmai bizottságok jóváhagyásával végzik. A bírálók/zsűritagok kijelölésének szakmai kritériumait a szakmai bizottságok határozzák meg. A szóbeli értékelést a tagozati zsűrik végzik. A zsűritagok száma minden tagozatban minimum három fő szavazati jogú tag, illetve egy fő szavazati joggal nem rendelkező, az adminisztráció ellátásáért felelős titkár. Az egyes szekciókban az előadásra rendelkezésre álló időkereteket a szekciók felhívásai tartalmazzák, csakúgy, mint az értékelés szempontjait. A szóbeli értékelés összpontszámát az OTDK-t követően az OTDT online rendszerében teszik közzé.

Az írásbeli és a szóbeli értékelés során is oda kell figyelni arra, hogy a hallgatók számára szóló szakmai visszajelzés a pályamunka és az előadás tudományos/szakmai értékeire vonatkozzon, a hallgatók további fejlődését szolgálja, hasznosítható inspirációt jelentsen számukra tudományos kutatásaik folytatásához és semmiképpen ne legyen bántó/sértő. Az OTDT felhívja a rendezők és a szakmai bizottságok figyelmét, hogy ezen szempontokat minden esetben a bírálók/zsűritagok felkérésekor ismertessék.

8. A XXXIV. OTDK-n kiosztható elismerések

A XXXIV. OTDK-n kiosztható helyezésekről szóló szabályozást a XXXIV. OTDK központi felhívásának „Az országos konferencia szekció, az értékelés és az elismerés rendje” része tartalmazza.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[1] A XXXIV. OTDK-ra a 2016-2017. tanév II. félévében, a 2017-2018. tanév I. és II. félévében, valamint a 2018-2019. tanév I. és II. félévében lehet jogosultságot szerezni intézményi TDK-konferencián.
[2] Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek a TDK pályamunka témakörét magába foglaló szakon mindenben eleget tett. Az abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index, vagy az azt helyettesítő elektronikus dokumentum) megtalálható.