KÖVESLIGETHY RADÓ ÉS A FÖLDRAJZ

Írta: Gábris Gyula

A Földrajzi Közlemények 2012/3. számában megjelent Kövesligethy Radót méltató íráshoz kívánok kiegészítéseket tenni. Hozzászólásom oka, hogy méltatlanul kevés szó esik ebben az írásban Kövesligethynek az egyetemi Földrajzi Intézet és Szeminárium keretében betöltött szerepéről és az egyetemi földrajzoktatásban hosszú időn keresztül végzett munkásságáról.

Egyetemi pályafutása röviden: Eötvös Loránd 1888-ban meghívja tanársegédnek a Kísérleti Fizika tanszékre, ahol 1893-ig dolgozik. 1889-ben habilitál (ekkor 28 éves volt), majd kinevezik a kozmográfia és geofizika magántanárának. 1897-től rendkívüli tanár lett a budapesti Tudományegyetemen (a mai ELTE elődjén), 1904-től pedig – 70 éves korában történt nyugdíjba vonulásáig – csaknem harminc éven át nyilvános és rendes tanár volt.

A földrajzzal való kapcsolatának történetét Lóczy Lajosnál kell kezdeni, aki – miután 1889-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Földrajz Tanszékre – kezdetben egyedül adta elő a geográfia teljes körét. Azonban rövidesen belekezdett oktatásfejlesztési programjába, melynek keretében tanszékére magántanárokat nyert meg előadásokra a földrajz különböző részeinek, tárgyainak színvonalas oktatása érdekében. Az első volt Kövesligethy Radó, aki 1889 novemberében lett kozmográfiából és geofizikából magántanár. Később csatlakozott a magántanárok sorához Anderkó Aurél (meteorológia), Steiner Lajos (földmágnesség), Thirring Gusztáv (demográfia), Cholnoky Jenő (leíró földrajz). Amikor 1891-ben Lóczy Lajos megszervezte a Földrajzi Szemináriumot1, a kozmográfiai-geofizikai előadások is ide kerültek (kozmográfián akkor a csillagászat és a felső geodézia együttes tárgykörét értették, jóllehet maga Kövesligethy „az ég és a föld tudományának együttes ismerete” értelmében használta). Lóczy az I. és II. félévében egyaránt heti három napon 11-1-ig „Földrajzi gyakorlatok”-at hirdetett, melyet Kövesligethyvel közösen tartott. A következő tanévben Kövesligethy helyettesítette Lóczyt, majd 1897-ben rendkívüli tanárként megbízást kapott a csillagászati földrajzi előadások megtartására. 1904-ben – a Földrajzi Intézeten belül – kinevezték a kozmográfia és geofizika nyilvános és rendes egyetemi tanárának. A korabeli szegényes egyetemi körülményeket Cholnoky leírásából ismertjük: a tanszék a Szerb utcában egyetlen három ablakos teremből állott. Itt volt Lóczy és Kövesligethy asztala, 12 diák gyakorlati helye és Cholnoky asztala.

Példaképpen nézzük meg az Intézet 1906/1907. tanévben meghirdetett órái:

I. félév

 • Általános földrajz. II. folyam. (Előtanulmány: math. és csillagászati földrajz) Oceanographia és hydrographia. Hetenkint 4 óra, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d.e. 10-11-ig. Dr. Lóczy Lajos ny. r. tanár. Régi országház2, 2. sz. tanterem.

 • Leíró-földrajz. Afrika földrajza. Hetenkint 2 óra, csütörtök és péntek d.e. 9-10-ig. Ugyanazon tanár. Régi országház nagyterme.

 • A vulkánokról. Hetenkint 1 óra, szerdán d.e. 9-10-ig.

 • Földrajzi gyakorlatok Littke Aurél tanársegédi teendőkkel megbízott segédkezésével. Hetenkint 4 óra. Minden nap d.e. 11-1-ig, csoportok szerint. Földrajzi seminárium.

 • Általános földrajz I. folyam. Mathematikai földrajz. Hetenkint 4 óra. Dr. Kövesligethy Radó ny. r. tanár.

 • A földkéreg physikája. Hetenkint 2 óra. Ugyanazon tanár.

 • Seismológia, mathematikai alapon. Hetenkint 1 óra. Ugyanazon tanár.

 • Általános demographia. I. rész. A demographia elmélete és története. Hetenkint 2 óra Dr. Thirring Gusztáv cz. ny. rk. tanár.

II. félév

 • Általános földrajz. II. folyam. Orographia, felszíni alakulások. Hetenkint 4 óra, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d.e. 10-11-ig. Dr. Lóczy Lajos ny. r. tanár. Régi országház, 2. sz. tanterem.

 • Leíró-földrajz. Ausztrália és Polynésia. Hetenkint 2 óra, csütörtök és péntek d.e. 9-10-ig. Ugyanazon tanár. Régi országház nagyterme.

 • A gleccserek. Hetenkint 1 óra, szerdán d.e. 9-10-ig. Ugyanazon tanár.

 • Földrajzi gyakorlatok. Littke Aurél tanársegédi teendőkkel megbízott segédkezésével. Hetenkint 4 óra. Minden nap d.e. 11-1-ig, csoportok szerint. Földrajzi seminárium.

 • Általános földrajz. I. folyam. Mathematikai földrajz. Hetenkint 4 óra Dr. Kövesligethy Radó ny. r. tanár.

 • A földkéreg physikája Hetenkint 2 óra. Ugyanazon tanár.

 • Seismológia (folyt.) és seismikus műszerek elmélete mathematikai alapon. Hetenkint 1 óra. Ugyanazon tanár.

 • Geophysikai gyakorlatok. Haladottabbak számára. Péntek 11-12-ig Ugyanazon tanár.

 • Általános demographia. II. rész. Leíró demographia. Hetenkint 2 óra Dr. Thirring Gusztáv cz. ny. rk. tanár.

Lóczynak a Földtani Intézet élére történő távozása után az egyetemen 1908-ban Kövesligethy Radó lett az Intézet és Szeminárium igazgatója. Később Czirbusz Géza vette át ezt a posztot, majd 1913-ban a két professzor megegyezik, és formálisan kettéválik a szeminárium a Földrajzi szemináriumra (Czirbusz), valamint a Kozmográfiai és geofizikai szemináriumra (Kövesligethy). A támogatás összegét is megosztják: mindkét szeminárium 400-400 koronát kap. Ezzel együtt az egyetemi tanács formálisan is jóváhagyta Kozmográfiai Intézet megalakítását (amelyet még 1911-ben kezdeményezett). Ennél sokkal fontosabb a geográfia számára, hogy Czirbusz működése alatt – aki a klasszikus leíró földrajzot és az emberföldrajzot adta elő – a fizikai földrajzot Kövesligethy Radó – még Lóczytól „örökölt” tanársegédek közreműködésével – egyedül tanította!

Példaként lássuk itt a földrajz szakon 1911-ben meghirdetett órákat:

I. félév.

 • Mathematikai földrajz. I. évfolyam. Hetenként 4 óra. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 11-12-ig. Dr. Kövesligethy Radó ny. r. tanár. XIV. sz. tanterem.

 • Bevezető a felsőbb mennyiségtanba geographusok számára. Hetenként 2 óra. Kedden 10-11-ig és csütörtökön 12-1-ig. Ugyanezen tanár, ugyanott.

 • A magyar birodalom physicai, politikai és gazdasági leírása. Hetenként 4 óra. Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 9-10-ig. Dr. Czirbusz Géza ny. r. tanár. II. sz. tanterem.

 • Amerika politikai, physicai, társadalmi és gazdasági leírása. Hetenként 3 óra. Kedden 9-10-ig, csütörtökön 10-11-ig, szombaton 11-12-ig. Dr. Czirbusz Géza ny. r. tanár. Ugyanezen tanár, ugyanott. A kereskedelmi tanárjelöltekre kötelező előadás.

 • Földrajzi semináriumi gyakorlatok. Hetenként 4 óra. Kezdők számára pénteken és szombaton 4-6-ig. Haladók számára csütörtökön 9-10-ig, 4-6-ig, és pénteken 11-12-ig. Dr.

 • Kövesligethy Radó ny. r. tanár, semináriumi igazgató, dr. Czirbusz Géza ny. r. tanár, semináriumi vezető-tanár, dr. Littke Aurél és dr. Schwalm Amadé tanársegédek segédkezésével. Földrajzi seminarium.

 • Meteorológia. Hetenként 2 óra. Később meghatározandó időben. Dr. Anderkó Aurél magántanár. II. sz. tanterem.

II. Félév

 • Általános földrajz, I. évfolyam. Mathematikai földrajz. Hetenként 4 óra. Szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 10-11-ig. Dr. Kövesligethy Radó ny. r. tanár. Régi műegyetem3 II. emelet.

 • 3 Múzeum krt. 6-8, a mai bölcsészkari épület.

 • Geophysikai gyakorlatok, önálló kutatásokhoz való útmutatással (Haladottabbak számára). Hetenként 2 óra. Csütörtökön és szombaton 12-1-ig. Ugyanazon tanár, ugyanott.

 • Földrajzi gyakorlatok. Dr. Littke Aurél és dr. Schwalm Amadé assistensek segédkezésével. Hetenként 4 óra. Csoportonként, később meghatározandó időben. Ugyanazon tanár. A földrajzi intézetben.

 • Európa gazdasági és kulturális geographiája. Hetenként 5 óra. Hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton 9-10-ig. Dr. Czirbusz Géza ny. r. tanár. Később meghatározandó tanterem.

 • Anthropogeográfia. Hetenként 5 óra. Hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton 11-12-ig. Ugyanazon tanár, ugyanott.

 • Meteorológia. (Folytatás) Hetenként 2 óra. Szombaton 11-1-ig. Dr. Anderkó Aurél magántanár. Régi országház, 2. sz. tanterem.

A Világháború és a forradalmak után azzal vádolták, hogy hogy együttműködött a Tanácsköztársaság kormányával ezért évekig nem tarthatott előadásokat és szemináriumokat az egyetemen. 1924-ben rehabilitálták és 27-től folytatta oktatói munkáját. Ekkor azonban már a régi kapcsolatok nem újultak fel a földrajzzal, hiszen Cholnoky Jenő személyében olyan tanár került a Földrajzi Intézet élére, aki a természetföldrajz minden ágát hitelesen taníthatta. A Magyar Földrajzi Társaság kitüntetését (Lóczy érem 1924) Kövesligethy Radó tehát nem csak a fent említett cikkben idézett tudományos és szakirodalmi munkásságáért kaphatta, hanem ezzel elismerhették a több geográfus nemzedék oktatásában szerzett hervadhatatlan érdemeit is.